نوشته‌ها

آلبوم گردان حمزه

097

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ناصر دودماندوست، عباس اسکندرلو، شهید شیخ عباسی، والی پور، شهید ابوالفضل مقدسی، شهید موسی شعبانی، اکبر طیبی، شهید شعبان میرآخوری، مهدی صاحبقرانی

ردیف نشسته: اکبر حسین زاده، داوود معقول، زارعی، شهید عابدینی، اصغری، شهید مسلمی، حسین اسداللهی

مکان: اردوگاه کرخه

زمان: قبل از عملیات والفجر ۸

شهید شعبان میرآخوری

«فقط این را می‌گویم که هدف ما مشخص است. هدف رسیدن به لقاء الله است.

بیایید بیش از اینها تلاش کنیم و همه کارهایمان هم برای رضای او باشد.»

ادامه مطلب …