نوشته‌ها

آلبوم حسین پناهی

711272401644از راست به چپ: حسین پناهی، ؟، ؟، محمود یزدانی

آلبوم مهدی خراسانی

74

از راست به چپ: شهید سید حسین دستواره، شهید سید اصغر خبازی، مهدی خراسانی

آلبوم گردان حمزه

29

از راست به چپ: قاسم کارگر، شهید سید اصغر خبازی

آلبوم گردان حمزه

30

از راست به چپ: شهید سید اصغر خبازی، علی میرکیانی