نوشته‌ها

شهید سلطانی

24

آلبوم مجتبی میرزایی

آلبوم مجتبی میرزایی

آلبوم مجتبی میرزایی

لطفا در شناسایی همرزمان ما را یاری نمایید

آلبوم عباس مهرپور

195

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: حاج محمود امینی، ؟، سید محمد مجتهدی، محمود اروج زاده، عباس مهرپور

ردیف نشسته: ؟، شهید سلطانی، ؟

خردادماه ۶۷ وچندین روز قبل از وقوع جنایت سرنگونی هوا پیمای مسافربری ارباس در خلیج فارس –

اردوگاه شیخ صالح و قبل از استقرار گردان در خط پدافندی تپه مهدی منطقه عمومی شاخ شمیران