نوشته‌ها

آلبوم مجتبی میرزایی

آلبوم مهدی صاحبقرانی

Sahebghereny-Photo-328

از راست به چپ: شهید رمضان صاحبقرانی، ؟، محمود یزدانی، حاج حمزه، مصطفی خرسندی

آلبوم مهدی صاحبقرانی

Sahebghereny-Photo-332

از راست به چپ: مهدی صاحبقرانی، شهید مهدی تاجیک، شهید رمضان صاحبقرانی