نوشته‌ها

آلبوم شهید سید اصغر توفیقی

image0000046A

از راست به چپ: علیپور، نقی پور، شهید امیر مسعود یزدان شریف، حاج محمود امینی، حسین زاده، مصطفی خرسندی، شهید خسرو سرشکی

آلبوم گردان حمزه

3092

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ابوذر جدیدی، محمود اروج زاده، رضا فشکی، شهید سعید طالبی، ؟، محمد جنیدی، ؟

ردیف نشسته: علیپور، نقی پور، حاج محمود امینی، شهید خسرو سرشکی