نوشته‌ها

لطفا در شناسایی همرزمان ما را یاری نمایید

خاطرات شهید سید اصغر توفیقی

برداشت از دفتر خاطرات شهید سید اصغر توفیقی

از تاریخ ۲۴ آبان تا ۱۶ آذر ۱۳۶۵

آلبوم مجتبی میرزایی

image_010

از راست به چپ: مجتبی میرزایی، محمود دریایی، شهید خانی

آلبوم رجب قربانی

آلبوم گردان حمزه

3090 از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، محمد صیاد، ؟، منصور حسین زاده، شهید داوود توکلی، ؟، اکبر طیبی، شهید ولی پور، شهید مهدی پور، محسن روغنگرها، ؟شهید خانی، سید مجید طحانی

ردیف نشسته: شهید آرویی، خسرو آقاجانی، شهید محمد مجازی، محمد جنیدی، مهدی خراسانی، علی اقبالی

ردیف نشسته: شهید بهروز آذری، قاسم کارگر، علی لیایی، حاج محمود امینی، بهزاد اصغری، ابوذر جدیدی

آلبوم گردان حمزه

1086

از راست به چپ: چراغی، شهید خانی، شهید مهدی عطار، شهید محمد رضا سعادتی