نوشته‌ها

آلبوم محمد فراهانی

آلبوم محسن گودرزی

(14)

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، شهید حسن شادالویی، ؟، شهید احمد احمدیزاده

ردیف نشسته: محسن گودرزی، ؟، ؟

آلبوم عباس حاجی باقر

(18731)

از راست به چپ: شهید محسن گلستانی، شهید حسن شادالویی