نوشته‌ها

آلبوم جواد نوروزبیگی

018

از راست به چپ: شهید حسن امیری فر، شهید حسن خانی، جواد نوروزبیگی

آلبوم جواد نوروز بیگی

018

از راست به چپ: شهید حسن امیری فر، شهید حسن خانی، جواد نوروز بیگی

مکان: سد دز، اردوگاه سفینه النجاه

زمان: قبل از عملیات والفجر ۸

آلبوم موسوی

085

از راست به چپ: ؟، علی اقبالی، شهید میرآخوری، شهید حسن خانی، شهید بهروز پازوکی