نوشته‌ها

Image(73)

آلبوم منصور حسین زاده

Image(73)از راست به چپ:

ردیف ایستاده: جعفری، شهید احمد احمدیزاده، منصور حسین زاده، مهدی خراسانی، ؟

ردیف نشسته: محمدی، شهید عبداللهی

14.jpg

آلبوم محسن گودرزی

(14)

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، شهید حسن شادالویی، ؟، شهید احمد احمدیزاده

ردیف نشسته: محسن گودرزی، ؟، ؟

711272401894.jpg

آلبوم حسین پناهی

711272401894

از راست به چپ: داوود کاکاوند، مصطفی خرسندی، شهید احمد احمدیزاده