نوشته‌ها

کادر گردان

از راست به چپ:

ردیف اول از بالا: ؟، محمد صیاد، ؟، منصور حسین زاده، شهید داوود توکلی، ؟، اکبر طیبی، ولی پور، شهید سیروس مهدی پور، محسن روغنگرها، خانی، سید مجید طحانی

ردیف دوم: شهید آرویی، شهید ابوالفضل آقاجانی، شهید مجازی، جنیدی، مهدی خراسانی، علی اقبالی، جنتی

ردیف سوم: شهید آذری، قاسم کارگر،علی لیائی، حاج محمود امینی، بهزاد اصغری

مکان: کرخه

زمان :قبل از عملیات کربلای ۵

موقعیت قلاویزان

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، ؟، شهید آرویی، شهید حسن پناهی، شهید ابوالفضل آقاجانی، محمدی

ردیف نشسته: حسین طوسی، ؟، رضا فشکی، شهید رمضان صاحبقرانی، شهید چراغعلی

مکان: پدافندی مهران

زمان: بعد از عملیات کربلای یک