نوشته‌ها

آلبوم مهدی صاحبقرانی

Sahebghereny-Photo-082

از راست به چپ: مهدی صاحبقرانی، شهید ابوالفضل آقاجانی، شهید حسین چراغعلی

حرکت برای پدافندی قبل از عملیات مهران – اروگاه کرخه

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2013/04/kargar-padafandimehran.flv /]

آلبوم گردان حمزه

3193

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: اکبر طیبی، محمد جنتی، شهید چراغعلی، داوود معقول، ؟، ؟، شهید نورالله پازوکی، ناصر آشتاوی، منصور حسین زاده

ردیف نشسته: شهید ابوالفضل آقاجانی، ؟، شهید حسین خلیلی، ؟، ؟

آلبوم شهید محمد مجازی

3

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: علی لیایی، شهید محمد مجازی، مهدی صاحبقرانی، شهید آرویی، حاج محمود امینی، شهید ابوالفضل آقاجانی، شهید سعید غلامی

ردیف نشسته: جواد شهبازی، شهید چراغعلی، شهید سعید طالبی، علیرضا خدامی

آلبوم گردان حمزه

314

از راست به چپ: شهید ابوالفضل آقاجانی، حاج محمود امینی

آلبوم گردان حمزه

8

از راست به چپ: شهید ابوالفضل آقاجانی، شهید حجت الله فرزانه

آلبوم گردان حمزه

614

از راست به چپ: شهید ابوالفضل آقاجانی، ؟