نوشته‌ها

آلبوم گردان حمزه

8از راست به چپ: شهید قاسم گودرزی، ؟ ، سید مهدی سید محمدی، ؟