نوشته‌ها

عملیات مرصاد

 

این فیلم قبل از عملیات مرصاد گرفته شده است.

نام برادر طحانی در این فیلم اشتباها به نام آقای مقدسی اعلام شده است.

آلبوم سید مجید طحانی

2015-09-05 (1) 0004از راست به چپ: سید مجید طحانی، حمید داودآبادی