نوشته‌ها

Untitled

عملیات مرصاد

 

این فیلم قبل از عملیات مرصاد گرفته شده است.

نام برادر طحانی در این فیلم اشتباها به نام آقای مقدسی اعلام شده است.

2015-09-05 (1) 0004

آلبوم سید مجید طحانی

2015-09-05 (1) 0004از راست به چپ: سید مجید طحانی، حمید داودآبادی