نوشته‌ها

آلبوم طاهر موذن

(18641)از راست به چپ:

ردیف ایستاده: محسن کاظمینی، ، محمد ظفرقندی، شهید نورالله پازوکی، سید علی موسوی، شهید محمد خانی، علی میرکیانی، شهید حسین خلیلی

ر دیف نشسته: طاهر موذن، شهید بهروز پازوکی

آلبوم طاهر موذن

(18668)از راست به چپ: محسن روغنگرها، سید علی موسوی، شهید بهروز پازوکی، شهید اسدالله پازوکی، شهید احمد صابری، طاهر موذن، قاسم کارگر

آلبوم طاهر مؤذن

(18534)

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: قاسم کارگر، شهید اسدالله پازوکی، سید علی موسوی، شهید احمد صابری

ردیف نشسته: محسن روغنگرها، طاهر مؤذن، شهید بهروز پازوکی

آلبوم طاهر مؤذن

(18628)از راست به چپ:

ردیف ایستاده: قاسم کارگر، سید علی موسوی
ردیف نشسته: شهید احمد صابری، شهید اسدالله پازوکی، شهید بهروز پازوکی، محسن روغنگرها، طاهر مؤذن