نوشته‌ها

موقعیت قلاویزان

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، ؟، شهید آرویی، شهید حسن پناهی، شهید ابوالفضل آقاجانی، محمدی

ردیف نشسته: حسین طوسی، ؟، رضا فشکی، شهید رمضان صاحبقرانی، شهید چراغعلی

مکان: پدافندی مهران

زمان: بعد از عملیات کربلای یک

کرخه – قبل از عملیات کربلای ۵


از راست به چپ:
مجتبی میرزایی، رضا فشکی، مهدی خراسانی، اکبر طیبی، جوهری، کاظم بیگی، اکبر حسین زاده،  شهید عباس اعتمادیان، اعتمادی، حاج آقا صدیقی