نوشته‌ها

آلبوم مجتبی میرزایی

آلبوم مهدی صاحبقرانی

Sahebghereny-Photo-066

از راست به چپ: رضا فخرالدینی (خلوجینی)، ؟

آلبوم مهدی خراسانی

30

از راست به چپ: مهدی خراسانی، محسن شیرازی، رضا خلوجینی (فخرالدینی)

آلبوم مهدی صاحبقرانی

Sahebghereny-Photo-099

از راست به چپ: مهدی صاحبقرانی، حاج میرزا خلوجینی، رضا خلوجینی (فخرالدینی)

آلبوم مهدی صاحبقرانی

Sahebghereny-Photo-090

ایستاده: رضا خلوجینی (فخرالدینی)

نشسته: مهدی صاحبقرانی

آلبوم مهدی خراسانی

30

از راست به چپ: مهدی خراسانی، محسن شیرازی، رضا خلوجینی

مکان: ماووت

زمان: عملیات بیت المقدس ۲