نوشته‌ها

آلبوم گردان حمزه

21

از راست به چپ :

ایستاده : رحیم پورعباسی – شهید رنجبر – ؟ – ؟ – ؟ – ؟ –

نشسته : ؟ – ؟ – ؟ –

مکان: اردوگاه کوزران

زمان: ۵ / ۵ / ۶۵

آلبوم گردان حمزه

22

از راست به چپ : رحیم پورعباسی – حسین اسدی – حسین حیدریان

مکان: دو پازا

زمان: ۲۰ / ۴ / ۶۶

آلبوم گردان حمزه

23

از راست به چپ: رحیم پورعباسی، ذاکر مخلص سیدالشهداء شهید احمدرضاغلامی

مکان: دو پازا

زمان: ۴ / ۵ / ۶۶

آلبوم گردان حمزه

16

از راست به چپ :

قیومی – ؟ – شهید ریگایی – چهاردولی -شهید موسوی – احمدی – شهید گلهر – شهید باغستانی – ؟ – سلیمی – شهید اصانلو – ؟ بوریانی – شهید حسن چیذری

نشسته از راست به چپ :

منصور حسین زاده – ؟ – شهید کوهبر – ؟ – ؟ – ؟ – رحیم پورعباسی – شهید آقا محمدی – شهید سید محمود استادنظری – ؟ – شهید ذبیح اله ابراهیمی

آلبوم گردان حمزه

99

از راست به چپ : حسین مرادی نژاد – مهدی دبیری پور – رحیم پورعباسی – شهید موسی شعبانی

مکان: محورعملیاتی زید حسینیه

زمان: عملیات بیت المقدس ۷

آلبوم گردان حمزه

7

منطقه عملیاتی شلمچه (محور زید – حسینیه ) عملیات بیت المقدس ۷

از راست به چپ :

مهدی دبیری پور – رحیم پورعباسی – حسین مرادی نژاد