نوشته‌ها

آلبوم رحیم پورعباسی

32

از راست به چپ:

؟، رحیم پورعباسی، ؟

زمان: قبل از عملیات کربلای یک

آلبوم گردان حمزه

3

از راست به چپ: حسین حیدریان، حسین اسدی، رحیم پورعباسی

آلبوم گردان حمزه

36

از راست به چپ: احمد بویانی، رحیم پورعباسی

مکان: اردوگاه کرخه

زمان: قبل از  عملیات والفجر ۸

آلبوم گردان حمزه

40  از راست به چپ: یعقوب رمضانی، رحیم پورعباسی، حسین حیدریان

مکان: منطقه جنگی سردشت

آلبوم گردان حمزه

19

از راست به چپ :

حمید پایمرد – ؟ – رحیم پورعباسی -؟ – ؟ – ؟ –

مکان: اردگاه کوزران

زمان: ۵ / ۵ / ۶۵

آلبوم گردان حمزه

45

از راست به چپ: تک آبادی، شهید اسدالله پازوکی، رحیم پورعباسی

مکان: پادگان دوکوهه

زمان: بعد از عملیات بدر (سال ۱۳۶۳)