نوشته‌ها

دعای صبحگاه (۲)

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2012/11/padafandi-beitol-4-2.flv /]
پدافندی یکماه پس از عملیات بیت المقدس ۴
یالهای شاخ شمیران، تنگه احد و تپه المهدی

آلبوم گردان حمزه

003

از راست به چپ: محمود برنا، ؟، رجب قربانی

آلبوم رجب قربانی

4

از راست به چپ: شهید نورالله پازوکی، علی لیائی، شهید احمد صابری، رجب قربانی

آلبوم گردان حمزه

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، محمد جنیدی، شهید احمد اختیاری، پازوکی، علی خرمجو، ؟، شهید مسعود حسینی، ؟، محمد جوهری، عباس حاجی باقر، شهید فخرالدین مهدی برزی

ردیف نشسته: رجب قربانی، ؟، ؟، ؟

آلبوم گردان حمزه

1745

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: حسن امیری، محمود برنا، علی خرمجو، حسین طوسی، ؟، عباس حاجی باقر، چارانی، علی شهبازی، ؟، سید مالک، سیانوری، ؟، اکبر طیبی، ضرغام، تاجیک، محمود فائزی، ؟

ردیف نشسته: امیر خرم، محمدی، مهرپور، اسماعیل ترک، رضا فشکی، ناصر رخ، مهدی خراسانی، ؟، شهید محمود تاج الدین، مهدی صاحبقرانی، عباس دارابی، صبوری

مکان: منزل شهید یاراحمد

زمان: پس از شهادت شهید قاسم یاراحمد