نوشته‌ها

آلبوم گردان حمزه

3192

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ناصر آشتاوی، منصور حسین زاده، مصطفی خرسندی، حسین پناهی، شهید احمد اختیاری، داوود کاکاوند، حمید بهرامی، شهید داوود توکلی، ؟، ؟
ردیف نشسته: ؟، مجتبی پازوکی، ؟، محسن شیرازی، ربیعی، ؟، محمد لاروبی، ظفرقندی