نوشته‌ها

آلبوم مهدی صاحبقرانی

Sahebghereny-Photo-071

از راست به چپ: ؟، دکتر گردان، مهدی صاحبقرانی، محمود برنا، حسین گلستانی

دکتر گردان

2147

آلبوم گردان حمزه

934

از راست به چپ: دکتر گردان، حمید بهرامی

آلبوم گردان حمزه

2207

از راست به چپ: شهید احمد اختیاری، موسوی، ؟، دکتر گردان، ؟

نفر اول: ؟