نوشته‌ها

گروهان دو دسته دو

2690

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: رضا سلطانی، شهید علی کوهبر، شهید آقامحمدی، ؟، شهید موسوی، شهید کلهر، منصور حسین زاده

ردیف نشسته: امیر علی امامقلی، شهید محمود رضا استادنظری، ؟، ؟، شهید محمد باغبانی