نوشته‌ها

آلبوم مرتضی رضایی

31از راست به چپ: ؟، کریمی، توکلی، احمدی، ؟، رضایی، داداشی، مرادی، ؟، نقدی

زمان: قبل از عملیات بیت المقدس ۲

آلبوم مرتضی رضایی

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: توکلی. رضایی .نوکاریزی.عباسی. احمدی.؟. ؟، شهید محمد رجب محمدی اوجان. شهید تاجیک. ؟. ؟. شهیدفرزانه. ؟، ؟. شهید شعبانی
ردیف نشسته: شهید مولایی. فتح الهی، ؟. ؟. کریمی. ؟. ؟. داداشی. ؟. ؟. ؟

زمان: قبل از عملیات بیت المقدس ۲

آلبوم گردان حمزه

2272از راست به چپ: ؟

ردیف اول: ؟، ؟، نوکاریزی، احمدی، کریمی

ردیف پشت: ؟، شهید حجت الله فرزانه، ؟، مهدی عباسی، شهید اصغر فتح اللهی، مرتضی رضایی