نوشته‌ها

آلبوم مهدی خراسانی

19

از راست به چپ: حمید رمضانی، مهدی خراسانی، شهید مجتبی کاشفی

آلبوم مهدی خراسانی

19

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: حمید رمضانی، ؟، ؟، شهید حاج کیانی، داوود معقول، ؟، حسین اسداللهی، ؟، مهدی خراسانی

ردیف وسط: ؟، شهید غلامی، شهید سعید جان بزرگی، ؟، شهید ابراهیمی

ردیف نشسته: ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟