نوشته‌ها

711272401838.jpg

آلبوم حسین پناهی

711272401838

از راست به چپ: محمود یزدانی، حسین پناهی، یعقوب بلور پارسا، شهید نورالله پازوکی

711272401849_thumb.jpg

آلبوم حسین پناهی

711272401849

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ناصر آشتاوی، منصور حسین زاده، مصطفی خرسندی، حسین پناهی، ؟، ؟، ؟، شهید داوود توکلی، ؟، ؟

ردیف نشسته: ؟؛ ؟، ؟، محسن شیرازی، ؟، ؟، ؟، محمد ظفرقندی

711272401662

آلبوم حسین پناهی

711272401662از راست به چپ: مصطفی خرسندی، محسن شیرازی، حسین پناهی

711272401655

آلبوم حسین پناهی

711272401644از راست به چپ: حسین پناهی، ؟، ؟، محمود یزدانی

711272401639

آلبوم حسین پناهی

711272401639از راست به چپ: حسین پناهی، حمید بهرامی

711272401781 - Copy

حسین پناهی