نوشته‌ها

آلبوم گردان حمزه

3085

از راست به چپ:

ردیف بالا: شهید فخرالدین مهدی برزی، حسن قابل اعلا، محمود فائزی، حسین گلستانی، ؟

ردیف پایین: شهید مهدی قائمی، ؟، شهید مهدی قائمی، ؟

آلبوم مهدی صاحبقرانی

Sahebghereny-Photo-323

از راست به چپ: مهدی صاحبقرانی، شهید رمضان صاحبقرانی، جعفر منتظر، اکبر طیبی، حسن قابل اعلا، کاکایی

گروهان یک دسته یک تیم یک

2671

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: فیاضی، حسین گلستانی، نصیرپور، اعلایی نیا، اعلایی نیا، شهید سیروس مهدی پور، ملکی، ؟، شهید رحیمی، شهید محسن گلستانی

ردیف نشسته: شهید علی قابل، شهید قمصری، بی بی جانی، شهید نعمتی، محمدی ، شهید رحیمی، شهید امین شیرازی

آلبوم حسین گلستانی

Document 0254

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، ؟، ؟

ردیف وسط: شهید موسوی، شهید کوهبر، مصطفی امانی، حسین گلستانی، سید علی میرسلیمی

ردیف نشسته: شهید اصانلو، شهید سید حسین دستواره، ؟