نوشته‌ها

حاج آقا صدیقی

1875

آلبوم گردان حمزه

707از راست به چپ:

ردیف ایستاده: حاج آقا صدیقی،علی شهبازی ، برادر بهار ، برادر جابریان، ؟، علی کازرونیان

ردیف نشسته: ؟، ؟، ؟

آلبوم گردان حمزه

1906

از راست به چپ: حاج آقا صدیقی، علی لیائی

حاج آقا صدیقی

944

آلبوم گردان حمزه

58

از راست به چپ: مجتبی میرزایی، رضا فشکی، مهدی خراسانی، اکبر طیبی، محمد جوهری، کاظم بیگی، اکبر حسین زاده، شهید عباس اعتمادیان، اعتمادی، حاج آقا صدیقی