نوشته‌ها

آلبوم مهدی خراسانی

105

از راست به چپ: حاج آقا صدیقی، شهید مهدی تاجیک، محمود برنا، اکبر حسین زاده، شهید رمضان صاحبقرانی

آلبوم گردان حمزه

301

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: محمد جنیدی، ؟، ؟، ؟، ؟، حاج محمود امینی، علی خرمجو، حاج آقا صدیقی، ؟، ؟، ؟

ردیف وسط: حمید بهرامی، منصور حسین زاده، ؟، ؟، ؟، ؟، گودرزی

ردیف نشسته: ؟، ؟، ؟

آلبوم مهدی خراسانی

136

از راست به چپ:

ردیف جلو: داوود معقول، حسین گلستانی، حاج آقا صدیقی، ؟، ظفرقندی، محمود یزدانی، محمود علامی، علی اقبالی، مهدی خراسانی، محمود اروج زاده

ردیف پشت: ؟، خسرو تاجیک، ؟، ؟، اکبر حسین زاده، محمود برنا، محمود شمسیان

آلبوم گردان حمزه

401

از راست به چپ: شهید قاسم گودرزی، حاج آقا صدیقی، اهری، حمید بهرامی

آلبوم گردان حمزه

299

از راست به چپ: حاج محمود امینی، حاج آقا صدیقی، ؟، ؟

حاج آقا صدیقی

954