نوشته‌ها

آلبوم محمد فراهانی

آلبوم گردان حمزه

آلبوم محمد پازوکی

1

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: محمد جوهری، حاج آقا صدیقی، شهید نورالله پازوکی

ردیف نشسته: عباس حاجی باقر، حسین گلستانی، محمد جنیدی

آلبوم شهید نورالله پازوکی

64065352358502397680

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید مسعود حسینی، ؟، ؟، ؟، ؟، محمود برنا، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟، شهید سعید رحیمی، ؟، ؟، ؟، حسین گلستانی

ردیف وسط: ؟، ؟، حسین زهری

ردیف نشسته: شهید نورالله پازوکی ، ؟، محمد جوهری، ؟، مهدی صاحبقرانی، ؟، ؟، ؟، حاج آقا صدیقی، ؟، ؟