نوشته‌ها

آلبوم طاهر موذن

(18584)شهید حسین رضایی ( نفر دوم از بالا – کلاه و عینک دارد) – شهید هادی قربانعلی ( نفر وسط – کلاه مشکی به سر دارد)

شهید سیدمجید صادقی (نفر اول نشسته از سمت چپ که بازوبند به دست راست دارد) – جلال شاه محمدی (بالاتر از شهید صادقی – با پیشانی بند قرمز)

شهید محمد ثقفی ( نفر ی که دست راستش روی شانه های جلال شاه محمدی است) – رضا زارع ( نفر اول نشسته از سمت راست با کلاه بافتنی)

آلبوم حیدر قیاسی فر

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟.حیدرقیاسی فر.؟.؟.؟.علی ببریان.اکبردیانی.رضازارع.مجتبی عبدالله زاده.شهیدمحمدثقفی.
نشسته از راست:اسفندیاری.؟.؟.؟.شهیدحسین رضایی.؟.کاظم موسوی.
جلال شاه محمدی.شهیدمجیدصادقی.شهیدهادی قربانعلی.؟.؟