نوشته‌ها

آلبوم مهدی صاحبقرانی

Sahebghereny-Photo-323

از راست به چپ: مهدی صاحبقرانی، شهید رمضان صاحبقرانی، جعفر منتظر، اکبر طیبی، حسن قابل اعلا، کاکایی

آلبوم محمد حسین عابدین

T 1

مراسم بزرگداشت شهدای عملیات کربلای ۱ ـ افطاری ماه مبارک رمضان ـ
منزل جعفر منتظر

جعفر منتظر

DO 4

منطقه عملیاتی فاو  ـ جاده فاو، ام القصر

آلبوم گردان حمزه

1244

از راست به چپ: جعفر منتظر، ؟، محمد حسین عابدین

آلبوم گردان حمزه

2220

از راست به چپ: جعفر منتظر، محمد حسین عابدین

آلبوم گردان حمزه

2219از راست به چپ:

ردیف ایستاده: مهدی شاه محمدی، جعفر منتظر، ؟، ؟

ردیف نشسته: ؟، ؟