نوشته‌ها

آلبوم مرتضی رضایی

31از راست به چپ: ؟، کریمی، توکلی، احمدی، ؟، رضایی، داداشی، مرادی، ؟، نقدی

زمان: قبل از عملیات بیت المقدس ۲

آلبوم مرتضی رضایی

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: توکلی. رضایی .نوکاریزی.عباسی. احمدی.؟. ؟، شهید محمد رجب محمدی اوجان. شهید تاجیک. ؟. ؟. شهیدفرزانه. ؟، ؟. شهید شعبانی
ردیف نشسته: شهید مولایی. فتح الهی، ؟. ؟. کریمی. ؟. ؟. داداشی. ؟. ؟. ؟

زمان: قبل از عملیات بیت المقدس ۲

آلبوم مرتضی رضایی

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید فرزانه. رضایی. شهید اوجان محمدی .؟ .محمد ملکی پور .احمدی. ؟. شهیدشعبانی.
ردیف نشسته: توکلی. عباسی. شهید فتح الهی. شهید تاجیک. شهید مولایی

آلبوم مرتضی رضایی