نوشته‌ها

آلبوم مهدی خراسانی

14

از راست به چپ: مهدی خراسانی، یاسر رضایی، بیات

آلبوم ناصر رخ

181

از راست به چپ:

شهید فخرالدین مهدی برزی، ناصر رخ، مهدی خراسانی، بیات