نوشته‌ها

آلبوم محمود لیایی

16از راست به چپ: امیر ابراهیمی، محمود لیایی

مکان: پدافندی شاخ شمیران

زمان: بهار ۱۳۶۷

آلبوم گردان حمزه

3293

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، ؟، ؟، ظفرقندی، امیر ابراهیمی، ؟، ؟، ؟، ؟، ؟

ردیف نشسته: حمید بهرامی، محمود اروج زاده، ؟، مصطفی خرسندی، شهید احمد احمدیزاده، ؟