نوشته‌ها

آلبوم گردان حمزه

58

از راست به چپ: مجتبی میرزایی، رضا فشکی، مهدی خراسانی، اکبر طیبی، محمد جوهری، کاظم بیگی، اکبر حسین زاده، شهید عباس اعتمادیان، اعتمادی، حاج آقا صدیقی