نوشته‌ها

آلبوم گردان حمزه

2309

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: مرتضی مهرعلی، شهید عسگری، شهید مهدی تاجیک، مصطفی خرسندی، حسین گلستانی، ؟، ؟، ؟، نادمی، ؟

ردیف میانی: مجتبی صبوری، محمود شمسیان، عباس باصری

ردیف نشسته: ؟، ؟، ؟، چراغی، احمد شیخ سفلا، عباس حاجی باقر

هدف خداست ها!

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2012/06/Video-21.flv /]

جشن در جبهه

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2012/02/video-13.flv /]

آلبوم مهدی خراسانی

68

مکان: شیخ صله

زمان: چند روز پیش از عملیات بیت المقدس ۴

توجیه نیروهای گردان در مورد منطقه و شرایط عملیات توسط مهدی خراسانی

مصاحبه ناصر رخ با داوود معقول

[flashvideo file=http://gordanhamze.ir/wp-content/uploads/2012/02/video-9-Rokh-Maghul-Interview.flv /]

آلبوم گردان حمزه

2308

از راست به چپ: احمد شیخ سفلا، مجتبی صبوری، محمود شمسیان، عباس باصری

زمان: عملیات بیت المقدس ۴

آلبوم حسین گلستانی


از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید مهدی تاجیک، احمد شیخ سفلا، حسین گلستانی

ردیف نشسته:  محمود فائزی، علی خرمجو