نوشته‌ها

آلبوم هادی عابدین

1492438KAKA003-001از راست به چپ: ردیف ایستاده: شهید محمد حسن عابدین، هادی قیومی، ؟، ؟

ردیف نشسته: ؟، ؟