نوشته‌ها

آلبوم موسوی

052

از راست به چپ: شهید نورالله پازوکی، شهید بهروز پازوکی

آلبوم موسوی

076

از راست به چپ: مجید رنگامیز، احمد پورسلیمان، علی میرکیانی، شهید احمد صابری، علیرضا نصرالله نژاد، ناصر رخ

آلبوم موسوی

078

از راست به چپ: شهید بهروز پازوکی، شهید اسدالله پازوکی، ؟

آلبوم موسوی

30

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید محسن شناوری، ؟، ؟

ردیف نشسته: مچتبی میرزایی، شهید بهروز پازوکی، شهید عباس تقی زاده، شهید سلطانی

آلبوم موسوی

20