نوشته‌ها

آلبوم مهدی صاحبقرانی

Sahebghereny-Photo-328

از راست به چپ: شهید رمضان صاحبقرانی، ؟، محمود یزدانی، حاج حمزه، مصطفی خرسندی

آلبوم مهدی صاحبقرانی

Sahebghereny-Photo-113

اکبر حسین زاده، شهید شادالویی، مهدی صاحبقرانی

دستنوشته شهید فخرالدین مهدی برزی

Sahebghereny-Photo-245فکر کنم این نوشته از مناجاتهای شهید گلستانی بود که همیشه داداشی با خودش زمزمه میکرد و نوارش رو گوش میداد … یادش بخیر … یاد مرخصی های کوتاه مدتی که میومد و با خودش یه عالمه درس اخلاق و زندگی و محبت و صبر و فداکاری و عشق می آورد بخیر …

مرسی از برادر صاحبقرانی که این نوشته ها رو در آلبومش نگهداشته بود تا بمونه به یادگار برای من و شما که هنوز خاطره خوب اون روزها و زندگی کنار شهدا و بندگان خاص خدا بهمون کلی انرژی مثبت میده.

آلبوم مهدی صاحبقرانی

Sahebghereny-Photo-212از راست به چپ: قویدست، شهید فخرالدین مهدی برزی