نوشته‌ها

آلبوم مهدی خراسانی

47از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، ؟، ؟، باقری

ردیف نشسته: ؟، داوود معقول، مهدی خراسانی

آلبوم مهدی خراسانی

51از راست به چپ:

ردیف ایستاده: ؟، ؟، حاج محمود امینی، ؟

ردیف نشسته: ؟، داوود معقول، مهدی خراسانی

آلبوم مهدی خراسانی

16پیشنماز مهندس شهید حاج حسینعلی طوافی. از سمت چپ شهید علیرضا فشکی. شهید حمید افشاری . شهید حمید احمدلو . ….

آلبوم مهدی خراسانی

143از راست به چپ: کاظم بیگی، مهدی خراسانی، سید مجید طحانی