نوشته‌ها

32

آلبوم مرتضی نصیری دهقان

32

آلبوم مرتضی نصیری دهقان

76

آلبوم مرتضی نصیری دهقان

12.jpg

آلبوم مرتضی نصیری دهقان

 

12مرتضی نصیری دهقان و برادر جانباز سرافراز حسن کولیوند

73.jpg

آلبوم مرتضی نصیری دهقان

 

73ردیف ایستاده از راست : حمزه شاکری ، حاج قاسم مقیسه ، رضا اتشگاهی ، شهید سعید نظری ، محمد رضایی
ردیف نشسته از راست : برادر احمدی ، مرحوم حاج علی نصیری دهقان و مرتضی نصیری دهقان
پادگان دوکوهه
اسفند ۶۳