نوشته‌ها

آلبوم مرتضی رضایی

33

از راست به چپ: ؟، سید محمد مجتهدی، مرتضی رضایی، حاج محمود امینی

آلبوم مرتضی رضایی

49

از راست به چپ: حسین استاد میرزا، مرتضی رضایی

مکان: شاخ شمیران

زمان: ده دقیقه بعد از شهادت شهید هادی آریایی

آلبوم مرتضی رضایی

35از راست به چپ: شهید محمد رجب محمدی اوجان، محمدی، رضایی

عملیات بیت المقدس ۲