نوشته‌ها

آلبوم مجتبی میرزایی

آلبوم مجتبی میرزایی

image_255_resizeاز راست به چپ: محمود اروج زاده، همت علی نوری، امیر هوشنگ باقری، آزادی، ابوذر جدیدی، عبدالرضا امیربیک، ناصر رخ، مجتبی میرزایی، محمود غلامی، ؟

آلبوم مجتبی میرزایی

آلبوم مجتبی میرزایی

آلبوم مجتبی میرزایی

آلبوم مجتبی میرزایی

آلبوم مجتبی میرزایی