نوشته‌ها

برادران اسکندرلو

Fakor-Photo-136

از راست به چپ: شهید حاج حسین اسکندرلو، عباس اسکندرلو

دستنوشته شهید حاج حسین اسکندرلو

بخشی از یادداشت های شهید حاج حسین اسکندرلو جهت آماده سازی نیروها برای عملیات و پدافندی

ارسال: عباس اسکندرلو

Teimory-Photo-506

Eskandarlo-Sanad-049