نوشته‌ها

آلبوم طاهر مؤذن

(18606)

از راست به چپ: طاهر مؤذن، محسن گودرزی

آلبوم طاهر مؤذن

(18600)

از راست به چپ: طاهر مؤذن، علی لیایی

آلبوم طاهر مؤذن

(18628)از راست به چپ:

ردیف ایستاده: قاسم کارگر، سید علی موسوی
ردیف نشسته: شهید احمد صابری، شهید اسدالله پازوکی، شهید بهروز پازوکی، محسن روغنگرها، طاهر مؤذن