نوشته‌ها

آلبوم شهید نورالله پازوکی

54222812092365218562

از راست به چپ: حسین خلیلی، باقری، حسین گلستانی، ؟، ابوذر جدیدی، مهدی خراسانی، شهید نورالله پازوکی

آلبوم شهید نورالله پازوکی

74621893073321663796

از راست به چپ: شهید نورالله پازوکی، خسرو تاجیک، ناصر آشتاوی