نوشته‌ها

آلبوم شهید نورالله پازوکی

img184

از راست به چپ: شهید سلطانی، قویدست، ابوذر جدیدی، مهدی خراسانی، شهید نورالله پازوکی

آلبوم شهید نورالله پازوکی

5

از راست به چپ: مجتبی میرزایی، منصور حسین زاده، محمود اروج زاده، شهید نورالله پازوکی، خسرو تاجیک، شهید محمد مجازی

آلبوم شهید نورالله پازوکی

4

از راست به چپ: شهید محمد مجازی، محمد جنیدی، شهید نورالله پازوکی

آلبوم شهید نورالله پازوکی

2

از راست به چپ:

ردیف بالا: محمد جنیدی، اکبر طیبی

ردیف جلو: شهید نورالله پازوکی، قویدست

آلبوم شهید نورالله پازوکی

1

از راست به چپ: طاهر مؤذن، علی میرکیانی، حاج محمود امینی، شهید نورالله پازوکی

آلبوم شهید نورالله پازوکی

5

از راست به چپ: مهدی خراسانی، شهید نورالله پازوکی، حسین گلستانی، مجمد جنیدی