نوشته‌ها

آلبوم شهید مهرداد (مجتبی) صادقی

1458402KAKA003-001

از راست به چپ: شهید مهرداد (مجتبی) صادقی، سید محمد مجتهدی، شهید شادالویی