نوشته‌ها

آلبوم شهید حسن سلیمی

07از راست به چپ: شهید حسن سلیمی، شهید محمود ملایری، احمد وطنی، محمد خوش صولتان

مکان: اردوگاه کرخه

زمان: پاییز ۱۳۶۴

آلبوم شهید حسن سلیمی

09

از راست به چپ:

ردیف ایستاده: شهید حسن سلیمی، محمود توکلی، اکبر رضوانی، شهید سید اصغر خبازی، شهید محمود ملایری، ، سید اکبر موسوی، حسین پناهی ، فیاضی

ردیف نشسته: اکبر کبیری، احمد وطنی، شهید عباس فروزنده، شهید امیر قیاسی، احمد محمدی

مکان: پادگان سفینه النجاه، سد دز

زمان: آبان ۱۳۶۴

تشکر ویژه از برادر احمد محمدی برای شناسایی افراد حاضر در عکس

آلبوم شهید حسن سلیمی

036

از راست به چپ: شهید عباس فروزنده، شهید حسن سلیمی، ؟، شهید امیر غیاثی

 

آلبوم شهید حسن سلیمی

012

از راست به چپ: شهید حسن سلیمی، قاسم کارگر، ؟، شهید حمید سربی