نوشته‌ها

آلبوم رضا سلطانی

13 001

اردوی یک روز تعدادی از نیروهای بسیجی کانون فرهنگی ابوذر به
فرماندهی حاج اکبر طیبی در محوطه لشگر ۲۷ حضرت رسول در شرق تهران برگزار
گردید

آلبوم رضا سلطانی

12 001

از راست به چپ: رضا سلطانی، ؟ ، محمد آقاجانی

آلبوم رضا سلطانی

07 001

از راست به چپ: شهید محمد رضا ربیعیان، ؟

«شهید عزیز محمدرضا ربیعیان که یکی فرماندهان دسته در گردان
حمزه بودند و در سال ۶۸ یا ۶۹ فکر کنم در خط مرزی بین ایران و عراق توسط
دشمن در زیر آبی که مرز بین ایران و عراق بود به شهادت رسیدند.»
--- رضا سلطانی

آلبوم رضا سلطانی

05 001

سال ۱۳۶۹ و ۷۰ در جریان حمله عراق به کویت و متعاقب حمله آمریکا به
عراق عده ای از نیروهای گردان حمزه به منطقه (دوکوهه ) اعزام شدند که عکس
یادگاری مربوط به آن دوران می باشد.

آلبوم رضا سلطانی

04 001

از راست به چپ: 
حسین پور، عباس ؟، سید مالک سائله، ؟، (نفر نشسته) رضا سلطانی